thunder polish glass crystal 16" strand - Med. Smoke Topaz